موارد رد دفاتر قانونی بر اساس آیین نامه جدید تحریر دفاتر

موارد رد دفاتر قانونی بر اساس آیین نامه جدید تحریر دفاتر

موارد رد دفاتر قانونی بر اساس آیین نامه جدید تحریر دفاتر به شرح زیر می باشد . توضیح اینکه تخلف از تکالیف مقرر در آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد:

۱- در صورتی که دفاتر ارائه شده نزد مراجع ذیربط به ثبت نرسیده باشد یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

۲- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

۳- تأخیر تحریر دفاتر روزنامه بیش از ۱۵ روز تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مندرج در آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی.

۴- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی.

۵- در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تأیید بالاترین مسئول اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد.

۶- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطلاعات موجود در سیستم های ماشینی ( مکانیزه- الکترونیکی)، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.

۷- جای سفید گذاشتن بیش از حد در دفتر روزنامه.

۸- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت شده اعم از تحریر شده و نانویس.

۹- تغییر نرم افزار حسابداری مورد استفاده در طی سال مالیاتی بدون اطلاع قبلی اداره امور مالیاتی ذیربط.

۱۰-تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی ( مکانیزه- الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی.

۱۱- تحریر دفاع به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی.

۱۲- حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی.

– در مورد بند ۸ این ماده چنانچه سفید ماندن برای ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندنذیل صفحات دفتر درآخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد.

برای مشاهده کامل آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی کلیک فرمایید

How To Do Away with Mac Cleanser

The Way to Eliminate Advanced Mac Cleaner From Your Mac? Many men and women are having trouble. It may make your computer to perform slower and with glitches. Here is the way you free your self permanently from the clutches and can get mac running slow rid of it.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/taxadvis/public_html/wp-includes/functions.php on line 3413