نحوه محاسبه مالیات ارزش افزوده فروشندگان آهن آلات

نحوه محاسبه مالیات ارزش افزوده فروشندگان آهن آلات

نحوه محاسبه مالیات ارزش افزوده فروشندگان آهن آلات

نحوه محاسبه مالیات ارزش افزوده فروشندگان آهن آلات

نحوه اجرای بند ز تبصره 6  قانون بودجه سال 1396 در مورد فعالیت فروشندگان آهن آلات

نحوه محاسبه مالیات ارزش افزوده فروشندگان آهن آلات در راستای حکم بند(ز)تبصره(6)قانون بودجه سال 1396 که مقرر می دارد؛”سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید.مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آن ها قطعی نشده است،جاری خواهد بود.ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.”و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت فروشندگان آهن آلات و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی،به منظور تکریم مؤدیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

1-بنابر اختیار حاصل از بند(ز)تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش افزوده،برای فعالیت فروشندگان آهن آلات،به میزان شش درصد(6%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفاً برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره فروش آهن آلات خواهد بود.

2-در تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت،مالیات و عوارض ارزش افزوده به عنوان بخشی از قیمت تمام شده کالا منظور و در زمان فروش از مصرف کننده دریافت می شود،لذا فروشندگان آهن آلات در هنگام فروش مجاز به وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده،مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

3-ضریب ارزش افزوده تعیین شده برای کلیه دوره های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

4-مالیات و عوارض ارزش افزوده آندسته از فروشندگان آهن آلات که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین شده در قانون نموده اند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود.

5-مأخذ محاسبه مالیات وعوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان با توجه به ضریب تعیین شده به شرح ذیل تعیین می شود.

ضریب*کل فروش دوره=مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره

نرخ مالیات و عوارض *مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره =مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره

6-آن دسته از فروشندگان آهن آلات که نسبت به ثبت نام و ارئه اظهارنامه دوره های گذشته اقدام ننموده اند در صورت ثبت نام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان دوره پاییز سال 96 از مفاد این دستور العمل بهره مند خواهند شد.

7-فروشندگان آهن آلات کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (از جمله ارائه اظهارنامه مالیاتی هر دوره مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض در مواعد قانونی مقرر؛ارائه اسناد و مدارک)خواهند بود.

8-ادارت کل امور مالیاتی موظفند حداکثر مساعدت لازم را در خصوص بخشودگی جرائم با رعایت مفاد ماده (191)قانون مالیات های مستقیم اعمال نمایند.

9-مفاد این دستور العمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین شده در قانون لازم الاجرا می باشد.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/taxadvis/public_html/wp-includes/functions.php on line 3413