دستورالعمل خوداظهاري

پيرو دستورالعمل خوداظهاري در اجراي مقررات ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور

پيرو دستورالعمل خوداظهاري در اجراي مقررات ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور

شماره:515-95-260 تاريخ: 03-06-1395 دستورالعمل   515 95 ماده «18» قانون ماليات بر ارزش‌افزوده الف   مخاطبين ادارات کل امور مالياتي استان‌ها ادارات کل ماليات بر ارزش‌افزوده شهر و استان تهران اداره کل امور مالياتي مؤديان بزرگ موضوع فرايند بررسي درخواست و صدور  گواهينامه ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش‌افزوده پيرو…

دستورالعمل خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان در اجراي ماده 158 جهت مشمولين بند (ب) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم

دستورالعمل خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان در اجراي ماده 158 جهت مشمولين بند (ب) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:522/93/200 تاريخ:25/04/1393 پيوست: دارد پيوست دستورالعمل   522 93 158 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع دستورالعمل خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان در اجراي ماده 158 جهت مشمولين بند (ب) ماده 95…

دستورالعمل خوداظهاري در اجراي ماده 158 ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 اعضاي سازمان نظام دامپزشکي(مشمولين بندب ماده 95 ق.م.م)

دستورالعمل خوداظهاري در اجراي ماده 158 ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 اعضاي سازمان نظام دامپزشکي(مشمولين بندب ماده 95 ق.م.م)

شماره:523/93/200 تاريخ:25/04/1393 پيوست: دستورالعمل   523 93 ماده 158 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع دستورالعمل خوداظهاري در اجراي ماده 158 ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال  1392 اعضاي سازمان نظام دامپزشکي(مشمولين بندب ماده 95 ق.م.م)  بنا به…

دستورالعمل خوداظهاري در اجراي ماده 158 ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 اعضاي سازمان نظام دامپزشکي(مشمولين بندب ماده 95 ق.م.م)

دستورالعمل خوداظهاري در اجراي ماده 158 ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 اعضاي سازمان نظام دامپزشکي(مشمولين بندب ماده 95 ق.م.م)

شماره:523/93/200 تاريخ:25/04/1393 پيوست: دستورالعمل   523 93 ماده 158 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع دستورالعمل خوداظهاري در اجراي ماده 158 ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال  1392 اعضاي سازمان نظام دامپزشکي(مشمولين بندب ماده 95 ق.م.م)  بنا به…

دستورالعمل خوداظهاري در اجراي ماده 158 ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 اعضاي سازمان نظام دامپزشکي(مشمولين بندب ماده 95 ق.م.م)

دستورالعمل خوداظهاري در اجراي ماده 158 ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 اعضاي سازمان نظام دامپزشکي(مشمولين بندب ماده 95 ق.م.م)

شماره:523/93/200 تاريخ:25/04/1393 پيوست: دستورالعمل   523 93 ماده 158 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع دستورالعمل خوداظهاري در اجراي ماده 158 ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال  1392 اعضاي سازمان نظام دامپزشکي(مشمولين بندب ماده 95 ق.م.م)  بنا به…

پيرو دستورالعمل خوداظهاري در اجراي مقررات ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور

پيرو دستورالعمل خوداظهاري در اجراي مقررات ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور

شماره:515/93/200 تاريخ:11/04/1393 پيوست:   دستورالعمل   515 93 ماده 158 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع پيرو دستورالعمل خوداظهاري در اجراي مقررات ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95…

ارسال دستورالعمل خوداظهاري عملکرد سال 1392 اعضاي شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري در اجراي ماده 158 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380

ارسال دستورالعمل خوداظهاري عملکرد سال 1392 اعضاي شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري در اجراي ماده 158 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380

شماره:44/93/230 تاريخ: 02/04/1393 پيوست: دارد  پیوست دستورالعمل   44 93 158 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ارسال دستورالعمل خوداظهاري عملکرد سال 1392 اعضاي شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري در اجراي ماده 158 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 در اجراي…

ارسال دستورالعمل خوداظهاري عملکرد سال 1392 اعضاي شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري در اجراي ماده 158 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380

ارسال دستورالعمل خوداظهاري عملکرد سال 1392 اعضاي شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري در اجراي ماده 158 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380

شماره:44/93/230 تاريخ: 02/04/1393 پيوست: دارد  پیوست دستورالعمل   44 93 158 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ارسال دستورالعمل خوداظهاري عملکرد سال 1392 اعضاي شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري در اجراي ماده 158 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 در اجراي…

دستورالعمل خوداظهاري در اجراي مقررات ماده 158 ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1390صاحبان مشاغل موضوع بندهاي(الف،ب، ج) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم

دستورالعمل خوداظهاري در اجراي مقررات ماده 158 ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1390صاحبان مشاغل موضوع بندهاي(الف،ب، ج) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:506/93/200 تاريخ:19/03/1393 پيوست:   دستورالعمل   506 93 ماده 158 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران  ادارات کل امور مالياتي موضوع دستورالعمل خوداظهاري در اجراي مقررات ماده 158 ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392صاحبان مشاغل موضوع بندهاي(الف،ب، ج) ماده 95 قانون مالياتهاي…

ارسال دستورالعمل خوداظهاري اعضاي سازمان نظام پزشکي کشور در اجراي ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم براي عملکرد سال 1390

ارسال دستورالعمل خوداظهاري اعضاي سازمان نظام پزشکي کشور در اجراي ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم براي عملکرد سال 1390

شماره:13701/230/د تاريخ: 17/04/1391 پيوست: دارد  دستورالعمل   519 1391 158 م   مخاطبين امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي   موضوع ارسال دستورالعمل خوداظهاري اعضاي سازمان نظام پزشکي کشور در اجراي ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم براي عملکرد سال 1390 احتراماً ، در اجراي ماده 158…


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/taxadvis/public_html/wp-includes/functions.php on line 3413