شوراي عالي مالياتي

ابلاغ راي اکثريت صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 22/2/1395 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي راجع به قابل طرح بودن پرونده­هاي مالياتي در هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص مودياني که ماليات آنها در اجراي ماده 29 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون فوق به قطعيت رسيده و مدعي اشتباه در تنظيم اظهارنامه الکترونيکي مي باشند

ابلاغ راي اکثريت صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 22/2/1395 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي راجع به قابل طرح بودن پرونده­هاي مالياتي در هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص مودياني که ماليات آنها در اجراي ماده 29 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون فوق به قطعيت رسيده و مدعي اشتباه در تنظيم اظهارنامه الکترونيکي مي باشند

شماره:  29-95-200 تاريخ:  05-05-1395 پيوست:  دارد پیوست بخشنامه    29 95 ماده 216 م مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع ابلاغ راي اکثريت صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 22/2/1395 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي راجع به  قابل طرح بودن پرونده­هاي مالياتي در هيأت حل اختلاف…

عدم ابطال نظريه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شوراي عالي مالياتي و نظريه­ هاي شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فني و حقوقي سازمان امورمالياتي

عدم ابطال نظريه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شوراي عالي مالياتي و نظريه­ هاي شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فني و حقوقي سازمان امورمالياتي

شماره: 95-94-200 تاريخ: 16-10-1394 پيوست: دارد پيوست بخشنامه   95 94 42/45/47/48/49/50/51/159/242 م مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع عدم ابطال نظريه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شوراي عالي مالياتي و نظريه­هاي شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فني و حقوقي…

عدم ابطال نظريه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شوراي عالي مالياتي و نظريه ­هاي شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فني و حقوقي سازمان امورمالياتي

عدم ابطال نظريه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شوراي عالي مالياتي و نظريه ­هاي شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فني و حقوقي سازمان امورمالياتي

شماره: 95-94-200 تاريخ: 16-10-1394 پيوست: دارد پيوست بخشنامه   95 94 42/45/47/48/49/50/51/159/242 م مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع عدم ابطال نظريه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شوراي عالي مالياتي و نظريه­هاي شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فني و حقوقي…

عدم ابطال نظريه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شوراي عالي مالياتي و نظريه ­هاي شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فني و حقوقي سازمان امورمالياتي

عدم ابطال نظريه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شوراي عالي مالياتي و نظريه ­هاي شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فني و حقوقي سازمان امورمالياتي

شماره: 95-94-200 تاريخ: 16-10-1394 پيوست: دارد بخشنامه   95 94 42/45/47/48/49/50/51/159/242 م مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع عدم ابطال نظريه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شوراي عالي مالياتي و نظريه­هاي شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فني و حقوقي سازمان…

عدم ابطال نظريه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شوراي عالي مالياتي و نظريه­ هاي شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فني و حقوقي سازمان امورمالياتي

عدم ابطال نظريه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شوراي عالي مالياتي و نظريه­ هاي شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فني و حقوقي سازمان امورمالياتي

شماره: 95-94-200 تاريخ: 16-10-1394 پيوست: دارد   بخشنامه   95 94 42/45/47/48/49/50/51/159/242 م مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع عدم ابطال نظريه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شوراي عالي مالياتي و نظريه­هاي شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فني و حقوقي…

آشنایی با قوانین مالیاتی ، مراحل تسليم اظهارنامه مالیاتی و برگ تشخيص ماليات

آشنایی با قوانین مالیاتی ، مراحل تسليم اظهارنامه مالیاتی و برگ تشخيص ماليات

آشنایی با قوانین مالیاتی ، مراحل تسليم اظهارنامه مالیاتی و برگ تشخيص ماليات 1-مؤديان مالياتي (اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي) پس از تكميل اظهارنامه مالياتي مربوطه آن را ظرف مهلت مقرر در قانون به اداره امور مالياتي ذيصلاح تسليم و رسيد دريافت مي نمايند. 2-اداره امور مالياتي ذيصلاح پس…

تقبل زيان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاري شرکاء درآمد مشمول ماليات محسوب مي گردد

تقبل زيان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاري شرکاء درآمد مشمول ماليات محسوب مي گردد

شماره:81/93/200 تاريخ:20/7/1393 بدينوسيله رأي اکثريت اعضاي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي درخصوص تقبل زيان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاري شرکاء، موضوع صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 18/6/1393 (تصوير پيوست) که در اجراي ماده 258 قانون مالياتهاي مستقيم صادر گرديده است. به شرح ذيل جهت اجراء ابلاغ مي…

صورتجلسه مورخ20/8/92 شوراي عالي مالياتي به شماره 36- 201 مورخ 2/11/92 درخصوص خسارت دريافتي(5/1 درصد در ماه)از مؤديان بابت مبالغ اضافه پرداختي موضوع تبصره ماده 242 قانون مالياتهاي مستقيم

صورتجلسه مورخ20/8/92 شوراي عالي مالياتي به شماره 36- 201 مورخ 2/11/92 درخصوص خسارت دريافتي(5/1 درصد در ماه)از مؤديان بابت مبالغ اضافه پرداختي موضوع تبصره ماده 242 قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:37231/230/د تاريخ:17/12/1392 پيوست: دارد  پيوست بخشنامه   117 92 تبصره ماده 242 م   مخاطبين/ ذينفعان – امور مالياتي شهر و استان تهران – ادارات کل امور مالياتي موضوع صورتجلسه مورخ20/8/92 شوراي عالي مالياتي به شماره 36- 201 مورخ 2/11/92 درخصوص خسارت دريافتي(5/1 درصد در ماه)از مؤديان بابت مبالغ اضافه…

صورتجلسه مورخ 20/3/1392 شوراي عالي مالياتي در خصوص کمک شهرداري ها به سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداري ها

صورتجلسه مورخ 20/3/1392 شوراي عالي مالياتي در خصوص کمک شهرداري ها به سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداري ها

شماره:10100/200/ص تاريخ:04/06/1392 پيوست:دارد پیوست بخشنامه   057 92 97 م   مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي… موضوع صورتجلسه مورخ 20/3/1392 شوراي عالي مالياتي در خصوص کمک شهرداري ها به سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداري ها به پيوست نظر اکثريت اعضاي شوراي عالي…

ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص مقررات تبصره 2ماده107قانون مالياتهاي مستقيم درموارد تغيير کارفرماي دولتي

ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص مقررات تبصره 2ماده107قانون مالياتهاي مستقيم درموارد تغيير کارفرماي دولتي

شماره:40313/230/د تاريخ:03/11/1390 پيوست:دارد  پيوست دستورالعمل   563 90 تبصره 2 ماده 107 م    مخاطبين/ ذينفعان اداره کل امور مالياتي …… امور مالياتي شهر و استان تهران موضوع ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص مقررات تبصره 2ماده107قانون مالياتهاي مستقيم درموارد تغيير کارفرماي دولتي  احـتراماً،بـه پيـوست صورتجلسه مورخ 8/9/1390 شوراي عالي…


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/taxadvis/public_html/wp-includes/functions.php on line 3413